V týždni od 10. do 17. marca 2019 v zbore prebiehajú voľby do staršovstva. Završuje sa tým proces, ktorý začal v októbri 2018. Do volieb vstúpili traja kandidáti: Samuel Antalík, Tomáš Majer a Peter Málach. Okrem starších sa rozhoduje aj o zborovom rozpočte na rok 2019.

Voliť môžu len členovia zboru. Priatelia zboru môžu tiež vyjadriť svoj názor, keďže je pre zbor zaujímavý, pri hlasovaní je však ich hlas len informatívny. V zmysle zborového volebného poriadku nemajú hlasovacie a volebné právo. Vo voľbách sa členovia aj priatelia zboru vyjadria ku každému kandidátovi osobitne prostredníctvom hlasovacieho lístka.

Hlasovanie je tajné. Vyplnený hlasovací lístok je potrebné odovzdať do škatule a súčasne sa podpísať do prezenčnej listiny.

Aby boli voľby platné, vyžaduje sa účasť aspoň nadpolovičnej väčšiny členov zboru s hlasovacím právom, pričom na zvolenie kandidáta je potrebný súhlas aspoň 2/3 účastníkov hlasovania. Zbor má momentálne 169 členov, takže k platnej voľbe je potrebná účasť aspoň 85 členov.

Hlasovať je možné osobne 10. alebo 17. marca po zhromaždení; alebo emailom počas týždňa od 10. do 16. marca na adresu hlasovanie2019marec@bjbviera.sk.

V záujme čo najväčšej ochrany a transparentnosti sa budú konať tri sčítania hlasov s tromi samostatnými čiastkovými zápisnicami, ktoré vyhotoví hlasovacia komisia v zložení Katarína Čukanová, Tichomír Uhrin, Branislav Križan a Marek Antalík. Po zhromaždení 17.3.2019 urobí sumár všetkých troch hlasovaní a spíše výslednú zápisnicu.