DKDZ zrušená – ďalší postup

Ako ste už asi mnohí očakávali, Diskusnú konferenciu delegátov zborov, ktorú sme plánovali na 04.04.2020, musíme kvôli opatreniam súvisiacim so šírením koronavírusu zrušiť.
Nakoľko sme však na DKDZ plánovali prediskutovať viaceré nielen dôležité, ale aj urgentné záležitosti, odporúčame k hlasovaniu o nich pristúpiť spôsobom per rollam (písomné hlasovanie).

Dohodli sme sa na nasledovnom postupe:
1. Do termínu plánovanej DKDZ, t.j. 04.04.2020 si, prosíme, dôkladne preštudujte materiály (posielali sme ich 11.03.2020) k nasledovným bodom:
výberové konanie na pozíciu ekonóma/ekonómky BJB: Rada BJB doteraz eviduje jednu kandidátku na túto pozíciu, ak viete o niekom, kto by na túto pozíciu bol vhodným kandidátom, prosíme informujte nás o tom
voľby podpredsedu Rady BJB: ako sme už avizovali, súčasný podpredseda Rady BJB Ján Szollos na svoju funkciu abdikoval a k 30.04.2020 dôjde k rozviazaniu jeho pracovného pomeru dohodou; brat J. Szollos však prejavil ochotu pokračovať vo svojej činnosti v Historickej komisii, v redakčnej rade Rozsievača a naďalej nás bude zastupovať v Ekumenickej rade cirkví; Rada BJB po komunikácii s Nominačnou komisiou odporúča s voľbou druhého podpredsedu počkať do času, kedy prebehne výberové konanie na ekonóma/ekonómku – tieto dve výberové konania spolu v niektorých bodoch súvisia a javí sa nám, že by bolo vhodnejšie, aby sa voľby druhého podpredsedu rozbehli až po uzavretí výberového konania na pozíciu ekonóma/ekonómky
vznik Odbor revitalizácie (príloha 7): o tomto odbore potrebujeme hlasovať z toho dôvodu, že je potrebné zohľadniť jeho fungovanie v rozpočte na rok 2020
hospodárenie 2019
rozpočet na rok 2020: rozpočet je pripravený podobne ako v ostatných rokoch, preto veríme, že nebude problém ho schváliť, aby plánované veci mohli fungovať čo najlepšie.
2. V prípade, že máte k týmto témam otázky, návrhy alebo pripomienky, prosíme, posielajte ich do plánovaného termínu konania DKDZ, t.j. 04.04.2020 e-mailom na adresu kancelaria@baptist.sk. V ďalších dňoch a týždňoch budeme o týchto témach diskutovať a informovať zbory.
3. Začiatkom mája vám pošleme informácie o postupe pri voľbe per rollam.

Ďakujeme za pochopenie a zodpovedný prístup k vzniknutej situácii…

Prajem veľa zdravia, síl, trpezlivosti, víkendového odpočinku a požehnanú nedeľu!