Kázeň na hore VII – Mt 5,33-37

Aké sú charakteristiky Kristovho dialektu?
 
V dnešnom texte Písma nám Ježiš odhaľuje, ako sa máme rozprávať v Jeho kráľovstve. Hovorí, že spôsob vyjadrovania „Kráľovstva nebeského“ by nikdy nemal obsahovať prísažné vyhlásenia, ktoré by boli ešte podporené nejakým posvätným menom, miestom alebo vecou len kvôli tomu, aby nám ľudia viac verili, že naše slová sú hodnoverné.
Namiesto toho má byť jazyk neba charakterizovaný tým, že vždy budeme hovoriť to, čo myslíme a vždy to budeme myslieť vážne.
Ježiš povedal vo verši 37: „Vaša reč nech je: Áno — áno, nie — nie. Čo je navyše, pochádza od zlého.“ Inými slovami, nikdy neklamte; vždy hovorte pravdu.
 
Aplikačné otázky k textu:
1.       Spomeňte si na situáciu zo svojho života, keď ste niekomu povedali niečo, o čom ste vo svojom srdci vedeli, že nie je pravda. Povedzte iným, o čo išlo. Čo bolo základnou príčinou alebo motiváciou k tomu, aby ste sa rozhodli použiť presne tie slová? Ako ste sa cítili v tej chvíli? Aké to malo dôsledky? Čo by sa zmenilo, keby ste v tú chvíľu boli povedali pravdu?
2.       Keď počujete niekoho, ako vám hovorí: „Prisahám na…, že… atď“, vedie vás to k tomu, že mu dôverujete viac alebo menej?
3.       Spomeňte si na situáciu zo svojho života, keď ste niekomu nepovedali pravdu, pretože ste sa snažili byť k nemu/nej milosrdní alebo láskaví – aby sa necítil/a trápne alebo nemal/a z niečoho zlý pocit. Povedzte iným, o čo išlo. Aké boli dôsledky tohto vášho rozhodnutia? Porozprávajte sa vo svojej skupine o tom, či je skutočne milosrdné alebo láskavé, nepovedať niekomu z akéhokoľvek dôvodu pravdu?