VEĽKOPIATKOVÉ BOHOSLUŽBY BJB

Online veľkonočné bohoslužby bude možné sledovať na tomto odkaze.
Dátum a čas: Veľký piatok, t.j. 10. apríla 2020 o 10:00.

Ak sa chcete zúčastniť na spoločných bratislavských bohoslužbách cez Rádio 7, ktoré budú prebiehať v rovnakom čase, bohoslužby BJB vrátane Večery Pánovej budú na tomto linku dostupné aj neskôr, môžete si ich teda pozrieť (a pripraviť si Večeru Pánovu) aj v piatok poobede či večer.

Čo sa týka priebehu online bohoslužieb:
Bohoslužby uvedie Martin Tobák, potom budeme mať možnosť spievať niekoľko spoločných piesní, prihovoria sa nám Ben Uhrin a Darko Kraljik. Zoli Kakaš bude následne vysluhovať Večeru Pánovu.
K vysluhovaniu Večere Pánovej prikladáme niekoľko slov od Zoliho Kakaša:

Pamiatka Večere Pánovej je dôležitým spojovacím článkom medzi dvoma príchodmi Pána Ježiša Krista, je to dôležitá pamiatka na Jeho prvý príchod a pripomienka Jeho druhého príchodu. Je to dôležitá časť našej bohoslužby, ktorú nám On zanechal.
 
Táto situácia je veľmi jedinečná, akú sme pred časom vôbec nepoznali, možnosť (bežného, nami poznaného) spoločenstva pri Večeri Pánovej je obmedzená. Je síce obmedzená, no predsa možná. Apoštol Pavol písal svoje listy zborom, v ktorých nemohol byť vždy fyzicky prítomný, no z nich  (Pavlove modlitby, rozpomínania sa, povzbudzovania bratov a sestier, učenie) vnímame, že sa necítil byť mimo spoločenstva, aj takouto formou mal snahu byť jeho súčasťou. Uvedomoval si realitu konkrétneho zboru a realitu a príslušnosť k cirkvi, ktorá presahuje hranice konkrétneho zboru.

Aj preto Vás chcem povzbudiť v tejto situácii. Áno, sme medzi múrmi našich domácností, no predsa smieme a môžeme pristúpiť spoločne ku prijímaniu Večere Pánovej. Tváre, ktoré ste videli a sú súčasťou Vašich zborov a spoločenstiev, sú vzdialené, no smiete si ich pripomenúť, vybaviť si ich, môžete myslieť, modliť sa za svojich bratov a sestry v iných zboroch BJB. Ďakovať nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, že aj v takýchto chvíľach sa nič nemení na tej pravde, že v Ňom cez Ducha Svätého sme a tvoríme spoločenstvo Jeho cirkvi.
 
„To čiňte na moju pamiatku“ je aj o tom, že sa považujeme za spoločenstvo, ktoré sa stotožňuje s Pánom v Jeho obeti, ktorá nám prináša spásu a spoločenstvo, ktoré na Jeho lásku nezabúda.
Preto vás aj v tomto čase chceme povzbudiť k tomuto spoločenstvu pri Pánovom stole.

Prosba k bratom a sestrám ohľadom prípravy a priebehu Večere Pánovej:
Mám nádej, že už samotná príprava na takúto formu Večere Pánovej nesie v sebe vzácnosť a hĺbku jej zmyslu. Prosím, buďte spolu ako rodina (pre deti to môže byť vzácna príležitosť na otázky a pre vás, otcovia a mamky, to môže byť krásna príležitosť aj touto formou hovoriť o viere v Pána Ježiša Krista). Prípadne, ak viete, že je niekto sám a je tá možnosť prizvať tohto brata alebo sestru do vašej domácnosti, prosím urobte tak.

Priebeh online Večere Pánovej:  
Pripravte si chlieb, tak isto aj pohár (poháriky) s vínom alebo vínnym džúsom.
Úvod k Večeri Pánovej a vedenie priebehu bude zabezpečené cez prenos.
Potom bude daná možnosť: ak chcete, môže text ustanovenia Večere Pánovej a modlitbu viesť niekto vo vašej domácnosti (potom je dôležité si stíšiť zvuk prenosu).
Text ustanovenia Večere Pánovej bude počas prenosu čítaný.
Po prečítaní textu ustanovenia z 1.Kor 11:23-26 bude nasledovať jedna ďakovná modlitba.
Po tejto modlitbe môžete potom vziať chlieb aj víno. Bude samozrejme priestor a čas pre vaše modlitby doma (cca 5-8 min).
Večera Pánova bude ukončená modlitbou cez prenos.