Milí rodičia, na prípravnom tíme Tábora Levitov sme zistili, že potrebujeme navýšiť táborový rozpočet, pretože vedúcim, ktorí potrebujú PCR testy ich štát neprepláca. Takýchto vedúcich máme spolu na dvoch turnusoch okolo 20 a jeden PCR test stojí okolo 50 €. (Žiaľ, štát to prepláca len deťom od 10 do 18 rokov).

Keďže vedúci si tábor aj sami platia aj slúžia počas svojej dovolenky, chceli by sme im z táborového rozpočtu tieto testy preplatiť. Rozpočet na tábor sme pripravili čo najnižší, s prihliadnutím na účasť detí aj z detských domovov aj z rómskeho spoločenstva na východe.
Tento rok ide z nášho zboru na tábory slúžiť šesť-sedem vedúcich a zúčastňuje sa približne 16 detí z nášho spoločenstva. Verím, že v minulosti aj vaše deti mohli priniesť domov požehnanie z Tábora Levitov.
Preto vás chcem poprosiť, ak máte túto službu deťom na Emoji, môžete prispieť akoukoľvek sumou na tábor. Číslo účtu pre tábor je:
SK44 1100 0000 0029 4806 9108,  VS 100721, do poznámky uveďte „príspevok na TL“.
Lenka Pelechová

Zároveň pripomínam možnosť napísať modlitebné prosby do tohto formulára. Deti na oboch turnusoch tábora tieto modlitebné potreby prinášajú Pánu Bohu a modlia sa za ne.