Náš príbeh

ZBOR  VIERA

bol založený r. 1991 a je začlenený do štátom registrovanej cirkvi – Bratskej jednoty baptistov v SR, ktorá je členom Evanjelickej aliancie. Jadro zakladajúcich členov pochádza zo zborov Bratskej jednoty baptistov v Bratislave. Zbor je charizmaticky orientovaný, od založenia prešiel rôznymi etapami vývoja a rastu a dnes má 188 členov. Na pravidelné nedeľné bohoslužby, pre ktoré sú príznačné dynamické chvály, uctievanie, živé svedectvá a aktuálne kázne, prichádza približne 200 účastníkov. Stretnutia zboru sú zamerané na hlásenie oslobodzujúceho evanjelia Ježiša Krista v plnosti ovocia a darov Ducha Svätého.

Počas zhromaždení je samostatný program pre deti v siedmich triedach. Po založení zboru väčšinu tvorili študenti. Dnes je časť tejto vekovej kategórie preskupená do mladých rodín, ktoré majú svoje špecifické výzvy. V súčasnej dobe zbor zaznamenáva rast mladých rodín, aj keď členstvo už je rovnomerne rozložené vo všetkých vekových kategóriách. Členovia zboru sa pravidelne schádzajú v domácich skupinkách k vzájomnému zdieľaniu sa, povzbudzovaniu, modlitbám a štúdiu Biblie. Okrem domácich skupiniek v týždni sú tiež pravidelné spoločné modlitebné zhromaždenia. Zbor v súčasnej dobe vedie jeden pastor spoločne s tímom starších zboru.Členovia a návštevníci zboru sú aktívni tiež v správnych radách rôznych kresťanských nedenominačných občianskych a charitatívnych združení.

KvM – občianske združenie Kresťania v meste – táto iniciatíva je inkluzívnou platformou, ktorej cieľom je posilniť: spoločný hlas kresťanov v spoločnosti, networking. vzájomné spoznávanie a obohacovanie sa, realizácie dohodnutých spoločných aktivít. Platforma združuje cirkevné zbory a spoločenstvá štátom registrovaných cirkví ako aj kresťanské občianske združenia, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava.

VIVA NETWORKViva Network združenie pracovníkov s ohrozenými deťmi,

AGLOW – občianske združenie Aglow je medzinárodné spoločenstvo žien ktoré zahrňuje ženy zo všetkých kresťanských denominácií na svete..

HPKHlas pre Krista – Jeho hlavným poslaním je kresťanská misia so zameraním na evanjelizáciu a učeníctvo. Sekcia Študentský hlas pre Krista zameriava svoju činnosť na študentov vysokých škôl.

HZZHnutie zakladania zborov – je jednou zo sekcií Evanjelickej aliancie a jeho cieľom je podnecovať hnutie zakladania nových zborov.

NCDPrirodzený rast cirkvi – je tiež jednou zo sekcií Evanjelickej aliancie a jej cieľom je podporovať kvalitu zborového života.

YMCA BA – V rámci občianskeho združenia YMCA BA, patriaceho do veľkej skupiny YMCA Slovensko, organizujú muži zo zboru Viera projekt Cesta muža pre chlapcov, ktorým chýbajú mužské vzory a iné aktivity na podporu mužov.

Tréningové centrum Kompas a Josiah Venture – sú organizácie, ktoré sa venujú službe mladým ľuďom a na Slovensku a vo Východnej Európe. Používajú na to rôzne nástroje – konferencie, semináre, tréningové programy na vzdelávanie vedúcich, Fusion a iné.

Mladí ľudia zo zboru sa zúčastňujú rôznych krátkodobých i dlhodobých biblických škôl a letných misijných aktivít doma i v zahraničí a niektorým z nich sa to stalo celoživotným zámerom. Niektorí ľudia so záväzkom podporujú jeden misijný manželský pár v Španielsku. Niekoľko ľudí študuje (alebo dokončili štúdium) na biblických seminároch univerzitnej úrovne.

Veľmi dôležitou hodnotou zboru je „jednota v rôznosti“, ktorá sa prejavuje v tímovom vedení, vzájomnej spolupráci a vytvárania takejto jednoty a spolupráce aj s inými evanjelikálnymi a charizmatickými zbormi a skupinami v rámci Bratislavy, ale aj v rámci Slovenska formou modlitebných a evanjelizačných stretnutí a spoločných projektov.

Finančná stratégia je zameraná najmä na rast zboru a opiera sa o dobrovoľných darcov – vlastné zdroje. Pre mimozborové aktivity svojich členov v iných kresťanských organizáciách podporuje ich spoluprácu s rôznymi nadáciami a fondmi za účelom získania prostriedkov.Zámerom zboru je umožňovať prípravu a podporu ľudí s víziou prebudenia pre rôzne vekové a sociálne skupiny, prednostne pre službu Slovenskému národu, ale i v okolitých krajinách.