Kázeň na hore IV – Mt. 5,17-20

Hlavné myšlienky z kázne:
Na čom sú založené naše rozhodnutia? Na čom je založená naša viera?
Kázeň na hore pôsobí radikálne – je založená na „radikálnom Kristovi“ – On urobil radikálne rozhodnutie, keď opustil sláviu neba a stal sa poslednou obeťou na kríži. Radikálna viera v Neho je jedinou možnosťou ako naplniť požiadavky kázne na hore.
Radikálny (lat. radix = koreň) – ide do hĺbky, ku koreňu, zásadný, nekompromisný, priamy, dôkladný, vyžaduje radikálnu zmenu až ku koreňom.
Historický kontext textu Mt 5,17-20 – „príbeh Biblie“
 • Zákon ako súčasť zmluvy Hospodina s vyvoleným ľudom.
 • Zákon a proroci – celá Stará zmluva, základné zhrnutie v desatore (Ex 20).
 • Dve základné časti zákona:

– Prvá sa týka Boha ako jediného, zvrchovaného, svätého. Obradný, kultický zákon – ako sa správať k Bohu, ako Ho uctievať.

– Druhá sa týka Izraela ako vyvoleného ľudu. Právnické a mravné zákony – ako sa správať k ľuďom.

 • Neschopnosť ľudí dodržiavať požiadavky zákona – Boží hnev, bolesť, túžba vyjadrená najmä v prorokoch. Boží trest – babylonské zajatie
 • Návrat k zákonu po zajatí – zákonník Ezdráš, zákonníci, chasidi, farizeji – na začiatku bola vrúcna zbožnosť, túžba po poznaní zákona ako Božej vôle
 • Postupné sústredenie sa na detaily a odklon od vzťahov – k Bohu i k ľuďom, vznik zákonníctva a farizejstva, na ktorom Ježiš kritizuje pokrytectvo, sústredenie sa na to, čo vidieť na povrchu, nie na srdce
 • Izraelské náboženstvo je náboženstvo srdca, je náročnejšie ako modlárstvo, pri ktorom stačí dodržiavať pravidlá a rituály

Ježiš naplnil zákon – On sa stal všetkou plnosťou, Naplnil obradný zákon – stal sa obeťou i veľkňazom, naplnil mravný zákon – dokonale ho dodržiaval, naplnil občiansky zákon – bol dokonale spravodlivý.

Naplnením zákona je láska. Najväčšie Božie prikázania sa dajú zhrnúť do lásku k Bohu a blížnemu. Mt 22,35-40, Rim 13,8-10

Spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov nie je založená na mojej spravodlivosti, nie som schopný naplniť všetky požiadavky zákona. Musí byť založená na Kristovej radikálnej dokonalej spravodlivosti  – spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista (Rim 3,22).

Vijsť do kráľovstva nebeského sa dá len skrze vieru v spravodlivého Ježiša Krista.

Miesto (malé, veľké) v kráľovstve nebeskom ale závisí od radikálnosti mojej viery.

Výzvy:

 1. Viera – identifikácia so smrťou a zmŕtvychvstaním s Kristom – zomretie hriechu a život v Duchu
 2. Skutky nie záslužné, za ktoré si zaslúšim vstup do kráľovstva, ale skutky lásky. Čo by som neurobil pre môjho milujúceho a milovaného Boha?

Otázky: 

 1. Na čom je založená tvoja spravodlivosť? Snažíš sa podať výkony, za ktoré ťa Boh prijme? Alebo si prijatý Boh taký aký si a uvedomuješ si, že On musel zomrieť za Tvoje hriechy? Stojíš na Kristovej spravodlivosti?
 2. Sú v tvojom živote nejaké prvky zákonníctva, pokrytectva, farizejstva? Aký krok  môžeš urobiť, aby tvoja viera nebola viac morálkou ako vzťahom?
 3. Stačí ti „skromné posledné miestečko v nebi“? Máš radšej svoje drobné, väčšie kompromisy s hriechom? Nechceš byť „príliš radikálny vo viere“, „príliš fanatický“?
 4. Si ochotný ísť za Kristom radikálnym spôsobom, bez kompromisov? Urobíš to, čo ti povie, i keby si sa stal tým radikálne iným ako tvoje okolie?